czwartek, 19 kwietnia 2018

f. z przekroczeniem ich swobodnej oceny z uwagi na bezzasadną odmowę nadania waloru wiarygodności dowodowi z nagrania z kasety magnetofonowej oraz sporządzonego z niego stenogramu i uznanie, że dowody te nie miały wpływu na ustalenie stanu faktycznego oraz że nagranie było mało czytelne, podczas gdy w protokole rozprawy z dnia 12 grudnia 2013 r. sąd stwierdził, iż słyszalny jest fragment nagrania, który zapisany jest na stronie 5. stenogramu, wobec czego brak jest podstaw by dowód ten pomijać;


W odniesieniu do terminów zawitych Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokując w sprawie sygn. akt I ACa 230/12 wyraził pogląd, iż nie można uznać za dopuszczalne dokonywanie oceny skutków upływu terminu zawitego w świetle art. 5 Kodeksu cywilnego, gdyż mogłoby to zniweczyć cel ustanowienia prekluzji, jakim jest zachowanie rygoryzmu skutków upływu terminu zawitego (wygaśnięcie uprawnienia z mocy prawa). Tego rodzaju pogląd został też wyrażony przez komentatorów: T. Sokołowskiego, czy też M. Pyziak - Szafnicką (publikacja (...) r. i 2012 r.). jaka kancelaria adwokacka do spraw rozwodowych

W ocenie powoda, który wprawdzie przyznaje, że regułą prawa cywilnego jest ponoszenie odpowiedzialności przez dłużnika za zawinione przez niego nienależyte wykonanie umowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakres tej odpowiedzialności rozszerzyć. Zgodnie z art. 473 § 1 KC dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy odpowiedzialności nie ponosi. Skoro więc pozwany taką odpowiedzialność na siebie przyjął, zobowiązując się do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy, nie może zasłaniać się brakiem winy po jego stronie.

opinie o adwokatach i radcach prawnychPrzyjąć zatem należy, że wspólnota mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność deliktową na równi z osobami prawnymi, w szczególności zaś odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, którego dopuścił się jej zarząd działaniami podjętymi w ramach swoich uprawnień. Przeciwny pogląd Sądu Okręgowego oparty na analizie granic zdolności kontraktowej wspólnot mieszkaniowych, bez należytej oceny wniosków wypływających z art. 416 KC w zw. z art. 38 KC w zw. z art. 331 § 1 KC, należy uznać za błędny. opinie o kancelariach adwokackich w lodzi
Jeśli zaś chodzi o cel udzielonego kredytu to po pierwsze Sąd Okręgowy słusznie wskazał, że powodowie nie wykazali aby M. P. (1) słyszał o uzgodnieniach pomiędzy powodami a J. N. (1). Po drugie zaś, M. P. (1) przesłuchany jako świadek zeznał, że nic mu o tym nie wiadomo aby pozwany wyciągał negatywne konsekwencje w stosunku do klientów, którzy nie wykorzystali kredytu na cel wpisany w umowie, to jest na działalność gospodarczą.


Powód w niniejszej sprawie w istocie nie wykazał naruszenia jego godności czy intymności przez stronę pozwaną, nie wykazał również jakichkolwiek ujemnych następstw osadzenia go przez krótkie okresy w przeludnionych celach, chociaż to jego obciążał w tym zakresie ciężar dowodu. Istotne przy tym jest, że o przebywaniu w warunkach przeludnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Ł. na bieżąco informowany był Sąd Penitencjarny. Ponadto w tym okresie obowiązywał jeszcze art. 248 KKW, który zezwalał w szczególnie uzasadnionych wypadkach umieszczać osadzonych na czas określony w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosiła mniej niż 3 m2.

opinie o dobrych prawnikachWeksle, jako zabezpieczenie roszczenia firmy, zostały wprowadzone w powodowej spółce od grudnia 2009 r., kiedy podjęto decyzję, że aneksy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC są niewystarczające z uwagi na długi upływ czasu od chwili skierowania na drogę o zapłatę należności do chwili uzyskania spłaty. Zabezpieczenie w postaci weksli nie dotyczyło wszystkich ajentów, a jedynie M. N. z powodu jej problemów z płatnościami. kancelarie adwokackie recenzje

Pismem z dnia 08.02.2012 r. Syndyk ponownie wskazał na możliwość rozliczenia długu pozwanego wyłącznie w formie gotówkowej. Wskazał ponadto, że skoro pozwany ma na stanie 150.000 sztuk towaru upadłego towar ten przedstawia wymierną wartość ekonomiczną. Syndyk oświadczył, że widzi możliwość ugodowego ukończenia niniejszej sprawy przez zapłatę przez pozwanego stosownej części należności objętych wezwaniem do zapłaty i wezwał pozwanego do przedłożenia propozycji ugodowej.