czwartek, 19 kwietnia 2018

Jeśli zaś chodzi o cel udzielonego kredytu to po pierwsze Sąd Okręgowy słusznie wskazał, że powodowie nie wykazali aby M. P. (1) słyszał o uzgodnieniach pomiędzy powodami a J. N. (1). Po drugie zaś, M. P. (1) przesłuchany jako świadek zeznał, że nic mu o tym nie wiadomo aby pozwany wyciągał negatywne konsekwencje w stosunku do klientów, którzy nie wykorzystali kredytu na cel wpisany w umowie, to jest na działalność gospodarczą.


Powód w niniejszej sprawie w istocie nie wykazał naruszenia jego godności czy intymności przez stronę pozwaną, nie wykazał również jakichkolwiek ujemnych następstw osadzenia go przez krótkie okresy w przeludnionych celach, chociaż to jego obciążał w tym zakresie ciężar dowodu. Istotne przy tym jest, że o przebywaniu w warunkach przeludnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Ł. na bieżąco informowany był Sąd Penitencjarny. Ponadto w tym okresie obowiązywał jeszcze art. 248 KKW, który zezwalał w szczególnie uzasadnionych wypadkach umieszczać osadzonych na czas określony w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosiła mniej niż 3 m2.

opinie o dobrych prawnikachWeksle, jako zabezpieczenie roszczenia firmy, zostały wprowadzone w powodowej spółce od grudnia 2009 r., kiedy podjęto decyzję, że aneksy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC są niewystarczające z uwagi na długi upływ czasu od chwili skierowania na drogę o zapłatę należności do chwili uzyskania spłaty. Zabezpieczenie w postaci weksli nie dotyczyło wszystkich ajentów, a jedynie M. N. z powodu jej problemów z płatnościami. kancelarie adwokackie recenzje

Pismem z dnia 08.02.2012 r. Syndyk ponownie wskazał na możliwość rozliczenia długu pozwanego wyłącznie w formie gotówkowej. Wskazał ponadto, że skoro pozwany ma na stanie 150.000 sztuk towaru upadłego towar ten przedstawia wymierną wartość ekonomiczną. Syndyk oświadczył, że widzi możliwość ugodowego ukończenia niniejszej sprawy przez zapłatę przez pozwanego stosownej części należności objętych wezwaniem do zapłaty i wezwał pozwanego do przedłożenia propozycji ugodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz